خانه | آرشیو | پست الکترونیک
درباره زنده شدن وجمع نمودن مردم و صفت زمین در روز قیامت
                                                                    باب(2)
1777: سهل بن سعد گوید: شنیدم پیغمبر(ص)  می فرماید: مردم در روز قیامت بر روی زمینی جمع می شوند که
رنگ آن بسیار سفید است. و مانند قرص نانی است که از مغز خالص گندم درست شده باشد و هیچ اثر و
نشانه ای برای کسی در آن دیده نمی شود(یعنی صاف و هموار است. و آثاری از ساختمان. درخت و سایر
نشانه ها در آن دیده نمی شود)ص366
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 19:25 | 
صفت قیامت و بهشت و دوزخ
                                                                  باب(1)
1773: ابوهریره گوید: پیغمبر(ص) فرمود:  در روز قیامت انسانهای چاق و صاحب جثه ای می آیند. که ارزش پشه ای را ندارند. ابوهریره گفت: آیه 105 سوره کهف را بخوانید که می فرماید: ( ما در روز قیامت برای کافران و منافقان
 ارزش و اعتباری قاعل نیستیم)
ص3641774: عبد الله بن مسعود گوید: یکی از علماء یهود به نزد پیغمبر(ص) آمد گفت: ای محمد ما در تورات می بینیم که در روز قیامت خداوند: تمام انسانها را روی یک انگشت . تمام زمین ها را بر روی دیگر انگشت.
تمام درخت و اشجار را بر روی یک انگشت و آب و گل و لای را بر روی یک انگشت و سایر مخلوقات را بر
روی یک انگشت قرار می دهد و می گوید :  تنها من مالک و پادشاه هستم.پیغمبر(ص) (از اینکه در تورات
 همچو آیتی که دال بر قدرت و عظمت الهی و جود دارد شاد شد و )  در تایید گفته آن عالم یهودی به نحوی
خندید که دندانهای آخرش نمایان شد. آنگاه آیه 67 سوره زمر را برایش قرائت کرد. که می فرماید: ( کافران
 و منافقان خداوند را آنچنان که سزاوار ذات او است درک نکردند.( که برایش شریک قرار می دهند)
 در روز قیامت تمام زمین را بایک مشت بر می دارد. و تمام آسمانها را با دست راستش جمع می کند.
خداوند منزه و بزرگتر از آن است که برایش شریک قرار می دهند.)ص3651775: ابوهریره گوید: پیغمبر(ص)  فرمود:  در روز قیامت خداوند  زمین را بایک مشت بر می دارد و آسمان
را با دست راستش جمع  می کند سپس می فرماید: من پادشاه هستم پادشاهان زمین کجا هستند ؟
ص365|+| نوشته شده توسط ابو بکر در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 19:20 | 
صفات منافقین و احکام مربوط به آنها
                                                                     باب(شروع)
1758: زیدبن ارقم گوید: در یکی از غزوه ها که با پیغمبر از مدینه خارج شده بودیم مردم  دچار مضیقه و فشار زیادی
 از لحاظ آذوقه و ...شده بودند. عبد الله بن ابی (منافق) به دوستانش گفت: به کسانی که به دور محمد(ص) جمع
شده اند کمک نکنید تا از او دور شوند. گفت: هر گاه به مدینه بر گشتیم قدرتمندان ضعیفان و ذلیلان را از مدینه
بیرون خواهند کرد. زید گوید وقتی این سخنان  را از عبدالله بن ابی شنیدم به نزد پیغمبر(ص)  آمدم و جریان را
به او خبر دادم پیغمبر(ص) عبد الله بن ابی ر خواست و موضوع را از او پرسید. قسم های فراوانی خورد که من این
سخنان را نگفته است. مردم گفتند:که زید پیش پیغمبر(ص) دروغ گفته است. از این سخنان بسیار ناراحت شدم
 تا اینکه خداوند درتایید صداقت من وحی نازل کرد و سوره منافقین نازل شد که می فرماید (ص) هرگاه منافقین
پیش شما آمدند) بعد از نزول این ُآیات پیغمبر(ص) منافقان را دعوت نمود. تا برای آنان طلب مغفرت کند ولی
آنان از پیغمبر(ص) روی گردانیدند. در حالی که آنان مردان بسیار زیبای بودند ولی خداوند آنان را به درخت تو خالی
تشبیه کره است که نمی تواند بر پای خود بایستد و بر چیزی تکیه کرده است.ص358


1766: جابر گوید: بعد از اینکه عبدالله بن ابی فوت کرد و دفن شد.پیغمبر(ص) بر سر قبر او حاضر شد وجنازه اش را که در لحد قرار داده بودند بیرون آورد و برایش دعا کرد و نفس خود را در کفنش دمید و پیراهنش را برتن او کرد.


ص3591767: عبد الله بن عمر گوید: وقتی که عبد الله بن ابی فوت کرد پسرش به نزد پیغمبر(ص) آمد.گفت ای رسول
خدا پیراهنت را به من بده تا پدرم را در آن دفن کنم. بر جنازه اش نماز بخوان و برایش دعا کن پیغمبر (ص )
پیراهنش رابه او داد و گفت وقت دفن نمودن او من را خبر کنید بر او نماز بخوانم پسرش پیغمبر(ص) را با خبر
کرد و قتی که پیغمبر(ص) خواست بر جنازه عبدالله بن ابی نماز بخواند. عمر دامن پیغمبر(ص) را کشید و
گفت ای رسول خدا  مگر خداوند شما را ازنمازخواندن برمنافقین منع نکرده است ؟ پیغمبر(ص) فرمود:
 من دربین دو امر مخیر شده ام  خداون می فرماید شما ای محمد خواه برای منافقان طلب مغفرت بکنی
یا نکنی و اگر هفتاد بار برای ایشان دعای مغفرت بکنی خداوند ایشان را نمی بخشد آنگاه پیغمبر(ص)
برجنازه او نماز خواند پس از آن این آیه نازل شد که می فرماید(نباید بر جنازه هیچیک از منافقین نماز بخوانی
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 13:2 | 
اثبات حساب در روز قیامت
                                                                       باب(18)
1827: عایشه همسر پیغمبر (ص) عادت داشت و قتی چیزی را می شنید ولی خوب نمی فهمید. درباره آن پرسش و جستو جو می کرد.تا به حقیقت آن آگاه می باشد.پیغمبر (ص) فرمود: هر کس در قیامت مورد محاسبه
و بازجوی قرار گیرد.عذاب داده می شود. عایشه گوید: گفتم ای رسول خدا مگر خداوند نمی فرماید: سپس حساب ساده ای از او به عمل می آید (یعنی خداوند فرموده حساب ساده.وقتی که ساده باشد با عذاب همراه نیست)پیغمبر (ص) فرمود: این یادآوری است نه حساب ولی کسی که به تمامی حساب را پس بدهد بدبخت می شود.

1827: ابن عمر گوید: پیغمبر (ص) فرمود: هر گاه عذاب خدا بر ملتی نازل شود همه افراد آن اعم از مخلصان و
فاسدان مشمول عذاب می شوند. ولی در روز قیامت هر کس با اعمال خود زنده می شود(نیکوکاران با اعمال صالحشان و بد کاران با اعمال بدشان زنده می شوند.)ص398
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 23:0 | 
وقتی انسان درقبر قرار داده می شود جایش را در بهشت یاجهنم به او نشان می دهند
                                                                 باب (17)
1822: عبدالله بن عمر گوید: پیغمبر (ص) فرمود: هر یک از شما که فوت کرد.(به هنگامی که در قبر است) هر صبح و عشای جایش را به او نشان می دهند . اگر بهشتی با شد جایش را در بهشت به او نشان می دهند. و اگر
از اهل دوزخ باشد. جای اهل دوزخ را به او نشان می دهند. و به او می گویند. این جای شما است. تااینکه خداوند شمارا در روز قیامت زنده می نماید.ص395
1823: ابو ایوب گوید: پیغمبر (ص) به هنگام غروب خورشید از مدینه خارج شد. صدای شنید فرمود: این صدای
یک یهودی است که در قبرش عذاب داده می شود.ص395
1824: انس بن مالک گوید: پیغمبر (ص) فرمود: وقتی عبدی می میرد و در قبرش گذاشته می شود و نزدیکانش بعد از دفنش بر می گردند. این مرده هنوز صدای کفشهای آنان را می شنود که دو فرشته بر او نازل می شوند و او را  در گوش بلند می کنند و می نشانند. به او می گویند: تو در باره محمد(ص) چه می گوی
؟  اگر با ایمان باشد.می گوید:  شهادت می دهم که محمد عبد خدا و رسول خدا است فرشتگان به این انسان با ایمان می گویند:  جای خودت را در دوزخ نگاه کن و لی چون ایمانه آورده ای خداوند آن را با جایی در بهشت عوض کرد و  و هر دو جا را به او نشان  می دهند.ص3961825: براء بن عازب گوید: پیغمبر(ص) فرمود: وقتی انسان مومن را در گور  قرار دادند. فرشتگان به نزد او می آیند.سپس شهادت می دهد و می گوید: اشهدان لا اله الا الله و ان محمدارسول الله( یعنی اعتراف می نمایم
 که هیچ مبعود حقی نیست به جز ذات الله و اعتراف می کنم محمد فرستاده خدا است.پیغمبر (ص) فرمود:
این است معنی آیه 27 سوره ابراهیم که می فرماید: خداوندا مومنان را بر ایمان ثابت در دنیا محکم نگه  می دارد. و در آخرت (یعنی در قبر) هم آنان را بر قول و ایمان محکم ثابت نگاه می دارد

ص396
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 15:44 | 
در باره اوصاف قیامت واینکه خداوند مارا برنجات از خوف و دهشت آن یاری فرماید
                                                                   باب:(15)
1820: عبدالله بن عمر گوید: پیغمبر (ص) فرمود: روز قیامت مردم به امر خدا می ایستند.(و خورشید اندازه فاصله
میلی به ایشان نزدیک می شود) به اندازه ای عرق می کنند  (که خاک زیز پایشان به صورت آب و گل در می آید)
و تا وسط گوشهایشان در آن غرق می شوند.

ص394


|+| نوشته شده توسط ابو بکر در شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 15:32 | 
فانی شدن دنیا و زنده شدن و جمع شدن مردم در روز قیامت
: عایشه گوید: پیغمبر (ص) فرمود: شما در روز قیامت به حالت پابرهنه و لخت مادر زاد و حتی ختنه نشده
حشر و جمع می شوید  (یعنی به حالت مادر زادی بدونه کم و کاست جمع می شوید) گفتم: ای رسول خدا
مگر زن و مرد همدیگر را تماشا نمی کنند ؟ پیامبر فرمود:  کار سخت تر از آن است که مردم بتوانند به فکر نگاه
کردن به همدیگر باشند.
ص3921818: ابن عباس گوید یک روز  پیغمبر (ص)بر بالای منبر خطبه ای خواند. و فرمود: شما در روز قیامت پابرهنه
و عریان وختنه نشده و به صورت مادر زادی حشر می شوید. خداوند می فرماید( همانگونه که اول بار شما را
به وجود آوردم شمارا در قیامت به همان حالت بر می گردانم)
اولین کسی که در روز قیامت لباس می پوشد. ابراهیم است. سپس جماعتی از امت من را می آورند.
آنان را به سوی جهنم می برند. در این حال من می گویم پروردگارا اینها امت من هستند. به ایشان رحم کن
خداوند می فرماید: نمی دانی که بعد از تو چه کاری کرده اند. منهم همان سخنان عبد صالح خدا عیسی
را تکرار می کنم و می گویم : تازمانی  که در بین آنان بودم  از ایشان مراقبت می کردم. وقتی که جان مرا گرفتی شما مراقب ایشان بودی و شما بر تمام اشیاء مراقب می باشی اگر آنان را مورد عذاب قرار می دهی
عبد تو می باشند و اگر ایشان را مورد بخشش قرار می دهی به راستی توانا و دارای حکمت می باشی
خداوند می فرماید: این عده بعد از تو فورن مرتد شده و بر گشتند.
ص392

1819: ابوهریره گوید: پیغمبر(ص) فرمود: در روز قیامت مردم به سه دسته حشر می شوند. دسته اول کسانی
هستند. که یک نفره بر شتری سوار می شوند و در بین خوف و رجا به حرکت در می آیند. دسته دوم:  کسانی
هستند. که دو نفر تا ده نفر بر یک شتر سوار می شوند.(و در مضیقه و ناراحتی قرار دارند) دسته سوم:کسانی
هستند که در آتش قرار دارند و به هنگام چاشت که بخواهند استراحت کنند و در شب که قصد خواب داشته
باشند و صبح که بیدار می شوند و غروب که روز  را به آخر می رسانند این آتش همراه اینان است و از ایشان
جداشدنی نیستص393
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 0:16 | 
در باره شدت حرارت آتش دوزخ و عمق آن و گناهکارانی که در آن گرفتار می شوند
                                                                          باب(12)
1808: ابوهریره گوید: پیغمبر (ص) فرمود: حرارت آتش دنیا هفتاد برابر کمتر از حرارت آتش دوزخ می باشد.
اصحاب گفتند: ای رسول خدا اگر به اندازه همین آتش دنیا هم گرم باشد باز برای عذاب گناهکاران کافی است
فرمود: حرارت آتش دوزخ به هفتاد قسم  تفسیم شده است که شصت و نه قسم آن برای آتش دوزخ باقی است
 و هر قسم از آنها به اندازه آتش دنیا گرم است


ص386
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 21:31 | 
جماعتی وارد بهشت می شوند که قلبشان مانند قلب طیر لطیف و پر خوف است
                                                                 باب(11)
1807: ابوهریره گوید: پیغمبر (ص) فرمود: وقتی که خداوند آدم را خلق کرد. او شصت زارع بلند بود.سپس به او 
گفت: برو بر آن جماعت از فرشتگان سلام کن و به ایشان گوش فرا ده. به هر نحوی بر تو سلام کردند و بر تو
جواب دادند.جواب شما و فرزندانت خواهد بود.(و باید شما و فرزندانت مانند آن بر یک دیگر سلام نماید.و جواب
دهید) آدم رفت و بر آنان سلام کرد و گفت السلام علیکم.فرشتگان در جواب آدم گفتند. السلام علیکم و رحمت الله
و لفظ رحمت الله را به سلام آدم افزودند. هرکس که داخل بهشت می شود. برهیئت و شکل آدم است
(یعنی شصت زراع طول و قد دارد)  ولی مردم به مرور دورانها قدشان در دنیا کوتاه می شود تا امروز که می بینیم.

(آدم به علت اینکه مرور دوران بر او جاری نگردیده قدش کوتاه نشده)ص386
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 17:39 | 
در باره خیمه های اهل بهشت. و زنهای که ایمان داران دراین خیمه ها دارند
                                                                   باب(9)
1806: ابو موسی اشعری گوید: پیغمبر(ص) فرمود: خیمه های بهشت از دری است که به صورت مجوف و نازک و
تو خالی در آمده است بلندی آنها سی میل است .و در هر گوشه آن برای انسانهای ایمان دار همسری وجود دارد
که دیگران آن را نمی بینند

ص385
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 17:17 | 
در باره اول جماعتی که وارد بهشت می شوند و صفت ایشان و همسرایشان
                                                                  باب(6)
1805: ابوهریره گوید: پیغمبر(ص) فرمود: اول جماعتی که وارد بهشت می شوند.صورتشان مانند ماه شب چهارده
می درخشد.جماعتی که به دنبال ایشان داخل بهشت می شوند. صورتشان مانند تابناک ترین ستاره آسمان
می باشد. این اشخاص بول و فضولات ندارند. بدنشان بدبو نمی شود. آب بینی ندارند. شانه های که با آنها
سرشان را شانه می کنند. از طلا است. عرقشان از مشک است.و عودخوشبو و تمیز را بخور می کنند.
زنهایشان دارای چشمان بزرگ و سیاه می باشند. همه به یک اندازه هستند. و مانند یک نفر می باشند.
بر هیئت و شکل پدرشان آدم قرار دارند. و قد آنان شصت زارع بلند است.ص384
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 17:12 | 
اهل بهشت طوری قصر نشینان بهشت را می بینند که ستارگان در آسمان دیده می شوند
                                                                  باب(3)
1803: سهل بن سعد گوید:پیغمبر (ص) فرمود: ساکنان بهشت قصر نشینان آن را همانطور که ستارگان آسمان
دیده می شوند می بینند. راوی گوید: این حدیث را برای نعمان بی ابی عیاش نقل کردم. او گفت: شهادت
می دهم که از ابو سعید شنیدم که این حدیث را نقل کرد. این جمله را هم به آن اضافه نمود.همانگونه که
ستاره هایی را که در حال غروب در افق شرقی و غربی هستند می بینی

ص3831804: ابوسعیدخدری گوید: پیغمبر(ص) فرمود:  اهل بهشت به قصر نشینانی که در بالای سر آنان
نشسته اند.نگاه می کنندهمانطور که به ستارگان تابناکی که در حال غروب در افق مشرق و مغرب
هستند.نگاه می نمایند. چون این قصر نشینان دارای مقام و درجات بالاتر از افراد عادی هستند.
اصحاب گفتند: ای رسول خدا حتمن این قصرها منازل پیامبران می باشند.غیر پیامبران به چنین جاهای
نمی رسند.پیغمبر (ص) فرمود: بلی قسم به کسی که جانم در دست اوست.صاحبان این منازل کسانی
هستند. که به خدا ایمان دارند. و فرستادگان خدا را تایید کرده اندص384


|+| نوشته شده توسط ابو بکر در جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 16:24 | 
نزول رضا و رحمت خدا بر اهل بهشت و خداوند هر گز از آنان ناراحت و عصبانی نمی شود
                                                                    باب(2)
1802: ابوسعیدخدری گوید: خداوند به اهل بهشت گوید : ای اهل بهشت  در جواب می گویند.لبیک ربنا و سعدیک
(پروردگارا آماده خدمت هستیم.وشما را تعظیم می کنیم) خدا می فرماید: آیا راضی هستید ؟ می گویند چرا راضی نباشیم نعمتهای به ما داده ای که  به هیچ یک از مخلوقاتت نداده ای . خداوند می فرماید.من نعمتهای بهتر از اینها را به شما می دهم. می گویند. پروردگارا چه چیزی ازنعمتهای که به ماداده ای بهتر است. خداوند
می فرماید. رضوان و نعمت خود را بر شما نازل می کنم و از این به بعد هرگز  از شما نا راضی نخواهم شد
ص382
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ و ساعت 15:47 | 
در بهشت درختی هست که سوار صد سال در سایه آن حرکت می کند ولی سایه آن تمام نمی شود
                                                                            باب(1)
1799: ابوهریره حدیثی را از پیغمبر(ص) نقل می کند که فرموده: در بهشت درختی و جود دارد که سوار صد
سال در سایه آن حرکت می کند. ولی به انتهای آن نمی رسد.


ص381

1800: سهل بن سعد گوید: پیغمبر(ص) فرمود: در بهشت درختی وجود دارد. که سوار صد سال در سایه آن حرکت می کند ولی به انتهای آن نمی رسدص381
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ و ساعت 13:43 | 
درباره بهشت و صفت نعمتهای آن و صفت اهل بهشت
باب(شروع)
1797: ابوهریره گوید: پیغمبر (ص) فرمود: دوزخ با شهوات و تمایلات نفسانی پوشیده است. و بهشت هم با
مشکلات و کارهای سنگین و خلاف تمایلات احاطه گردیده است.
(یعنی هیچ کس وارد دوزخ نمی شود  مگر اینکه قبلن مرتکب شهوات و کارهای خلاف شرع شود.هتک حجاب دوزخ
 و رسیدن به آن به وسیله ارتکاب گناه و شهوات حرام است. و همچنین کسی داخل بهشت نمی شود. مگر
اینکه قبلان در راه خدا زحمت کشیده باشد.و در برابر بلا و مصیبت صبر و استقامت داشته باشد. کنار کشیدن
پرده بهشت و داخل شدن آن تنها با رحم خدا و انجام کارهای خیر و عبادت و تحمل مشقت در راه او است)


ص3801798: ابوهریره گوید: پیغمبر(ص) فرمود: خداوند می فرماید((نعمتهایی را برای بندگان صالح خود در بهشت
آماده و ذخیره کرده ام. که هیچ چشمی آنهارا ندیده و هیچ گوشی  نشنیده و بر قلب هیچ کسی خطور
نکرده است)) ابو هریره گوید:  اگر می خواهید آیه 17 سوره سجده را قرائت کنید. که می فرماید
(هیچ نفسی حتی فرشتگان مقرب و پیغمبران مرسل نمی دانند خداوند متعال چه نعمتهای مهم و بزرگی را
برای بندگان نیکوکار خود آماده  و ذخیره کرده است. این نعمتها باعث شادی و مسرت قلبی و روشنی
چشم صاحبان خود هستند.


ص381
|+| نوشته شده توسط ابو بکر در سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ و ساعت 13:33 | 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar